POLITICĂ DE CONFIDENȚIALITATE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

S.C. GENERAL FUTURE PROJECT S.R.L este persoană juridică de naționalitate română, având sediul social în Timișoara, Str. Martir Vasile Balmuș, Nr.18, Camera 1, Scara A, Etaj 2, Ap. 9, Înmatriculată la O.R.C. Timiș sub Nr. J35/4529/17.12.2018, CUI: 33761849.

S.C. GENERAL FUTURE PROJECT S.R.L, operator de date cu caracter personal, conform prevederilor legale în vigoare, vă informează prin prezenta politică despre prelucrarea datelor dumneavoastră personale și drepturile pe care le aveți în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 (denumit în continuare GDPR) și legislația națională privind protecția și securitatea datelor personale.

Întrucât suntem întotdeauna deschiși să aflăm opiniile dumneavoastră, precum și să vă furnizăm orice informații suplimentare de care ați putea avea nevoie cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră, vă încurajăm să contactați responsabilul nostru cu protecția datelor la adresa de email dpo@futureresidence.ro, prin poștă sau curier la adresa Str. Martir Vasile Balmuș, Nr. 18, Camera 1, Scara A, Etaj 2, Ap. 9, Timișoara, Jud. Timiș – cu mențiunea: în atenția Responsabilului cu protecția datelor.

SCOPURILE ȘI BAZA LEGALĂ A PRELUCRĂRILOR

În conformitate cu legislația națională (Legea nr. 190/2018, Regulamentul 2016/679/UE, Directiva 2016/680/CE, Directiva 2002/58/CE) în vigoare, S.C. GENERAL FUTURE PROJECT S.R.L. are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale care îi sunt furnizate.

Ne rezervăm dreptul de a actualiza și modifica periodic această Politică de Confidențialitate, pentru a reflecta orice modificări ale modului în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal sau orice modificări ale cerințelor legale. În cazul oricărei astfel de modificări, vom afișa pe website-ul nostru versiunea modificată a Politicii de Confidențialitate, motiv pentru care vă rugăm să verificați periodic conținutul acestei Politici de Confidențialitate.

BAZA LEGALĂ A PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate pentru îndeplinirea obligațiilor legale care îi revin operatorului GENRAL FUTURE PROJECT S.R.L , conform articolului 6 alin. 1 litera c) și e) din GDPR.

Legislatia care guvernează, în principal, activitățile derulate de GENERAL FUTURE PROJECT S.R.L. este următoarea:

 • Regulamentul 2016/679/UE GDPR, Directiva 2016/680/CE, Directiva 2002/58/CE;

 • Legea nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor);
 • Legea nr. 129/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 102/2005 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, precum și pentru abrogarea Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date;
 • Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice.

TIPURI DE DATE CU CARCTER PERSONAL PE CARE LE PRELUCRĂM

Politica privind protecția și securitatea datelor personale a S.C. GENERAL FUTURE PROJECT S.R.L. este de a colecta numai datele personale necesare în scopurile menționate și de a solicita persoanelor vizate să ne comunice numai acele date cu caracter personal strict necesare îndeplinirii acestor scopuri.

Pe site-ul www.futureresidence.ro ne puteți contacta prin intermediul formularului de contact ca și potențial client pentru a putea rezerva unul din apartamentele disponibile. Categoriile de date care sunt colectate în acest scop sunt următoarele:

 • Nume / Prenume;
 • Email;
 • Număr de telefon.

Categoriile de date cu caracter personal pe care le prelucrăm în cadrul biroului S.C. GENERAL FUTURE PROJECT S.R.L. în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 (denumit în continuare GDPR) și legislația națională privind protecția și securitatea datelor personale:

 • Date personale de identificare și detalii personale astfel cum sunt înscrise în Cartea de Identitate (Nume, Prenume, CNP, seria și numărul actului de identitate, adresa de domiciliu și adresa de reședință);
 • Date personale de contact (număr de telefon/adresa de e-mail);
 • Date de identificare financiare (cont bancar);
 • Date privind statutul conjugal (soțul/soția și datele de identificare ale acestuia/acesteia, inclusiv CNP), elemente obligatorii ale contractului de vânzare cumpărare/promisiunii pentru stabilirea proprietarului de drept;
 • Date biometrice.


S.C. GENERAL FUTURE PROJECT S.R.L.
prelucrează datele dumneavoastră personale în conformitate cu prevederile GDPR, în calitate de operator, prin intermediul biroului de vânzări, în conformitate cu prevederile specifice aplicabile, pentru derularea următoarelor activități:

 • încheierea contractului de vânzare cumpărare, a promisiunilor , a acordurilor de vânzare imobile;
 • derularea corespunzătoare a raportului contractual;
 • raportări ANAF;
 • întocmirea ofertelor pentru imobilele construite de societate;
 • întocmirea fișelor SSM pentru vizitatorii șantierelor;
 • derularea corespunzătoare a raportului contractual și îndeplinirea obligațiilor asumate (încasarea contravalorii imobilelor și a altor obligații în legătură cu acestea).

Ce DREPTURI AVEȚI?

Dreptul de a fi informat
Dacă doriți și alte informații referitoare la prelucrarea datelor personale, în afara celor precizate aici, vă rugăm să ne transmiteți o solicitare în acest sens.
Dreptul de acces la datele care vă privesc, respectiv prin confirmarea prelucrării datelor personale și, după caz, furnizarea de informații referitoare la: categoriile de date prelucrate, scopul prelucrării, posibili destinatari, durata de stocare, interesul legitim, precum și informații referitoare la drepturile dumneavoastră. De asemenea, puteți solicita o copie a datelor personale care vă privesc.
Dreptul la rectificarea datelor, în situația în care considerați că acestea sunt incorecte sau incomplete (inclusiv prin furnizarea unei declarații suplimentare).
Dreptul de ștergere (dreptul de a fi uitat), presupune ștergerea datelor cu caracter personal care văăprivesc, fără întârzieri nejustificate.
Dreptul de a restricționa procesarea pentru o perioadă limitată, sens în care trebuie să ne solicitați perioada pentru care vreți să vă fie restricționată prelucrarea datelor dumneavoastră, și după caz, motivul acestei solicitări.
Dreptul la portabilitatea datelor, respectiv dreptul de a primi datele cu caracter personal care vă privesc și pe care le-ați furnizat operatorului într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și dreptul de a transmite aceste date altui operator.
Dreptul la opoziție, respectiv dreptul de a vă opune, în orice moment, la prelucrarea datelor personale care vă privesc. Vă amintim că acest drept poate fi materializat imediat, prin retragerea consimțământului dumneavoastră, potrivit celor menționate în prezentul document. De asemenea, vă informăm că aveți dreptul de a vă opune, în orice moment, la activitățile de marketing direct efectuate de către S.C. GENERAL FUTURE PROJECT S.R.L. cu datele dumneavostră personale.
Dreptul de a nu face parte la un proces decizional individual automatizat, inclusiv prin crearea de profiluri. În acest sens, vă informăm că S.C. GENERAL FUTURE PROJECT S.R.L. nu desfășoară procese decizionale automatizate care să vizeze aspecte personale ale dumneavoastră.

În situația în care considerați că v-au fost încălcate drepturile legale menționate anterior, vă informăm că aveți dreptul de a vă adresa în instanță sau de a adresa o plângere la Autoritatea de Supraveghere a Prelucrărilor de Date cu Caracter Personal la anspdcp@dataprotection.ro (în acest sens, puteți descărca un formular tip de pe site-ul www.dataprotection.ro );

Fără a vă afecta dreptul dumneavoastră de a contacta în orice moment autoritatea de supraveghere, vă rugăm, să ne contactați în prealabil, și vă promitem că vom depune toate eforturile necesare pentru a rezolva orice problemă pe cale amiabilă.

Reamintim faptul că puteți contacta în orice moment responsabilul nostru cu protecția datelor prin transmiterea solicitarii dumneavoastră prin oricare dintre următoarele modalități:
– prin e-mail la adresa: dpo@futureresidence.ro;
– prin poștă sau curier la adresa: Str. Martir Vasile Balmuș, Nr. 18, Camera 1, Scara A, Etaj 2, Ap. 9, Timișoara, Județ Timiș – cu mențiunea în atenția responsabilului cu protecția datelor;
– la numărul de contact: +40 759 011 830.